واکنش حیاتی به تیتر " انگلیس، نشسته بر روی اره برگزیت": هیچ وقت حرف بی ادبانه نزدم

محمدرضا حیاتی (گوینده اخبار صداوسیما):

🔹راستش من خبر را برای اولین بار در دستگاه اتوکیو دیدم ولی به عنوان اخبارگو چاره دیگری هم نداشتم چون ما اختیاری در این زمینه نداریم.

🔹ولی برایم جالب بود که یکی از رسانه ها مقاله تندی هم علیه من نوشته بود.واقعا از دوستان رسانه ای عجیب است که ندانند من خبر را نمی‌نویسم

🔹وی ادامه داده که هیچ وقت در عمرش حرف بی ادبی نزده و در برابر خواندن آن خبر اختیاری نداشته است.

@AkhbareFori