♦️اعمال محدودیت تردد بین شهری برای افراد مشکوک به کرونا وزیر بهداشت: 🔹افراد مشکوک به کرونا محدودیت عبور و مرور بین شهرها خواهند داشت 🔹در مبادی شهرها اگر فردی مشکوک تشخیص داده شوند ۱۴ روز قرنطینه خواهند شد 🔹مناطقی که در آنها موارد مثبت کرونا شناسایی شده در…