🔻واکنش ها در فضای مجازی به حکم نماینده سراوان😄 🔹مجلس نماینده سراوان رو تنبیه کرده... چطوری؟؟ بهش گفتن :«خیلی

🔻واکنش ها در فضای مجازی به حکم نماینده سراوان😄 🔹مجلس نماینده سراوان رو تنبیه کرده... چطوری؟؟ بهش گفتن :«خیلی بَدی! بَد بَد بَد!!» 🔹نگفتیم به عنوان سلطان بی ادبی اعدامش کنید! حداقل یه اخم کنید بترسه! 🔹وارد کننده رو برده گمرک و توضیح هم نداده چرا به کارمند…