♦️تعریف دقیق و کوتاه حسین هدایتی از فساد سیستماتیک:
« تمام مدیران بانکی با من رفیق هستند و حاضرند بدون وثیقه ب

♦️تعریف دقیق و کوتاه حسین هدایتی از فساد سیستماتیک:

« تمام مدیران بانکی با من رفیق هستند و حاضرند بدون وثیقه به من وام بدهند »

بله، مشکل دقیقا همینجاست؛ کسانیکه با هم رفیق هستند و حاضرند بدون وثیقه به هم وام دهند شده‌اند «مدیر» و حاضر نیستند به مردم عادی که با آنها رفیق نیستند، وام دهند!

@AkhbareFori