عصبانیت وزیر بهداشت به خاطر نبود بالشت در یک بیمارستان؛ بخاطر یه بالشت آبروی مملکتو می‌برین ...

🔹جناب وزیر! کاش فقدان پزشک متخصص، کمبود تجهیزات اصلی بیمارستانها و مطالبات یکساله کارکنان هم به همین اندازه مهم بود!

@AkhbareFori