♦️حمله چند جوان به گردشگر آلمانی در شمال ایران

🔹چند جوان ۱۲ روز پیش توی شمال ایران فیلیپ گردشگر آلمانی را به طرز وحشیانه‌ای کتک زدند. او می‌گوید اجازه نمی‌دهد این رفتار وحشیانه سفر فوق العاده‌اش را تحت تاثیر قرار بدهد. تلخ تر اینکه فیلیپ به تازگی از سرطان نجات یافته بود و در کمک به کمپین سرطانی ها این سفر را آمده بود.

🔹این گردشگر در مسیر عبور از محور شمالی کشور در شهر نشتارود توسط ۷ نفر به قصد مرگ کتک میخوره. با یک میله فلزی فک او را می شکنند و دوچرخه و کل وسایل او را به سرقت می برند.

🔹این جهانگرد آلمانی بعد از رهایی از سرطان، یکی از اهدافش آشنایی با فرهنگ های مختلف بوده است.

@AkhbareFori