♦️ولایتی: انسان از برجام احساس حقارت می کند 🔹تصورات مصدق از کارگزاران آمریکا شبیه تصور دوستان درباره جان کری است. 🔹حتی ترکمانچای هم نسخه فارسی داشت ولی برجام نداشت؛ انسان احساس حقارت می کند. 🔹باید UF6 راه اندازی شود. 🔹نگاه به شرق از راه های خلاصی از شر اروپاست.…