فروش دستمال توالت، با تصویر الله و آرم قوه قضائیه!

🔹یک برند تولید لوازم بهداشتی به خاطر تاکید بر ثبت مالکیت معنوی، بر روی دستمال توالت آرم قوه قضائیه را درج کرده که نام الله بر روی آن قرار دارد

بیشتر بخوانید و ببینید

khabarfoori.com/detail/1100004