♦️شنا در دریای مازندران تا پنجشنبه ممنوع است

هواشناسی مازندران:

🔹از اواخر وقت روز یک‌شنبه ۱۴مرداد تا صبح پنجشنبه ۱۷مرداد دریا مواج است که برای همین شنا ممنوع و صیادی توصیه نمی‌شود.

@AkhbareFori