♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹سخنگوی قوه قضائیه: کارهای صدور رای پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی انجام شده است.

🔹فارین پالیسی: ایران مالک خلیج فارس است.

🔹وز‌یر دفاع: سرمداران‌ آمریکا با تحریم وزیر امور خارجه کشورمان نشان دادند‌ اهل هیچ منطق و معیاری نیستند.

@AkhbareFori