♦️یارانه چه کسانی حذف می‌شود؟ سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه: 🔹یارانه هیچ فردی از دهک‌های پایین حذف نشده است. 🔹اگر متوسط هزینه‌کرد ماهانه خانوار از این اعداد کمتر باشد، یارانه آنها برقرار خواهد بود: 🔹برای خانوار تک نفره چهار میلیون تومان، دو نفره…