۸۲ درصد مردم امریکا نسبت به ایران، نظر مساعد ندارند 

🔹طبق آخرین نظرسنجی موسسه نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۹ میلا�

۸۲ درصد مردم امریکا نسبت به ایران، نظر مساعد ندارند

🔹طبق آخرین نظرسنجی موسسه نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۸۲ درصد مردم امریکا نسبت به ایران، نظر مساعد ندارند و در مقابل ۱۶ درصد نظر مساعد دارند.

@AkhbareFori