♦️مطهری: مردم باید کار کنند و به دولت پول دهند مطهری: 🔹مردم باید کار کنند و به دولت پول دهند. 🔹معتقدم یارانه باید فقط به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، ‌سازمان بهزیستی، زنان بی سرپرست واقشاری که در این سطح هستند پرداخت شود و یارانه دیگران قطع شود. 🔹خیلی…