♦️رای قطعی جاسوسان محیط زیستی صادر شد سخنگوی دستگاه قضا: بر اساس رای قطعی صادر شده برای متهمان محیط زیستی احکام زیر صادر شده است: 🔹مراد طاهباز به جرم همکاری با امریکا ۱۰سال حبس 🔹نیلوفر بیانی به جرم همکاری با امریکا ۱۰سال حبس و رد مال 🔹هومن جوکار ۱۰سال حس…