♦️برخورد قضایی با گرانفروشان ماسک/ پرهیز از خرید ماسک‌های بی‌نام و نشان سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: 🔹با کلیه متخلفین در فروش ماسک‌های تقلبی و فاقد اصالت و هرگونه گرانفروشی ماسک برخورد قاطع انجام شده است. 🔹متخلفان به مراجع…