🔹رعد‌و‌برق‌ توپی یا پلاسمایی شکل پدیده‌ای است که به شکل توده‌ مدور به‌اندازه یک نخود و گاه به شعاع یک‌متر گزارش شده است

🔹حرکتی سیال دارد تا جاییکه برخی به شکل اغراق‌گونه آن را هوشمند دانسته‌اند.

🔹حالت انفجاری با استشمام بوی گوگرد هم گزارش شده اما بدلیل نادر بودن این‌ پدیده اطلاعات کمی درباره آن وجود دارد و هنوز ماهیت آن توضیح دقیق علمی ندارد.

🔸این فیلم در قالب پروژه CGI شکل بازسازی شده این پدیده نادر است.

@AkhbareFori