برف نخورید!

🔹متخصص تغذیه درباره مصرف و خوردن برف گفت: در حال حاضر به دلیل آلودگی هوا و وجود ذرات معلق در آن، پس

برف نخورید!

🔹متخصص تغذیه درباره مصرف و خوردن برف گفت: در حال حاضر به دلیل آلودگی هوا و وجود ذرات معلق در آن، پس از بارش برف، این ذرات بر روی زمین تجمع پیدا میکنند که خوردن برف از لحاظ بهداشتی درست نیست.

@AkhbareFori