پیرمرد مخاطب جمله «خودت بمال» وزیر سابق بهداشت درگذشت

🔹پیرمردی که دو سال قبل پاسخ درخواستش از قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت شنیده بود «خودت بمال» درگذشت.

🔹نحوه پاسخگویی وزیر به این پیرمرد روستایی مورد انتقادات زیادی قرار گرفته بود.

@Akhbarefori