🔺توضیحات گروه خودروسازی بهمن برای پیش فروش مشکوک"مزدا ۳" 🔹 پیرو آمار ارسالی از جانب شرکت مگا ، مجموع متقاضیان خرید (غیر تکراری) در زمان فروش اینترنتی ۲۱۲۰۰۰نفر بوده است . 🔹 بر همین اساس احتمال خرید جهت هر متقاضی بسیار اندک بوده است. 🔹 گفتنی است کل تولید…