سازمان هوانوردی آمریکا دوساعت قبل از سقوط ‎هواپیمای اوکراینی به تمام هواپیماهای آمریکایی هشدار میدهد بر فراز تهران و بغداد پرواز نکنند:

DUE TO THE POTENTIAL FOR MISCALCULATION OR MIS-IDENTIFICATION

⚠️علت این هشدار مهم «احتمال خطا در محاسبات یا خطا در شناسایی» قید شده است/رجانیوز

@AkhbareFori