کار خیلی قشنگ در روز‌های آخر امدادرسانی

وقتی بچه‌های ارتش متوجه شدند کودکان این منطقه حتی کفش و دمپایی ندارن

کار خیلی قشنگ در روز‌های آخر امدادرسانی

وقتی بچه‌های ارتش متوجه شدند کودکان این منطقه حتی کفش و دمپایی ندارند با یک کمپین ۱۰۰۰جفت کفش و دمپایی بین کودکان این منطقه پخش کردند

@AkhbareFori