ورود ایران به قرنطینه

لغو پروازهای کشورهای منطقه، زیان هنگفتی به شرکت‌های هواپیمایی وارد می‌کند

پروازهای کشورهای همسایه به ایران یک‌به‌یک لغو می‌شود؛ دلیل آن‌هم واحد است؛ «کرونا». پروازهای عراق، کویت و افغانستان تاکنون لغو شده است/شرق

@AkhbareFori