از فرماندهان نیروهای یگان ویژه بود که در آشوب‌های اخیر در فردیسِ کرج، هم بسیار فعال بود و هم مدبرانه و با مراعات احوال مردم و حتی آشوبگران، عمل کرد..

تصاویر بسیاری از این عزیز دارم که بیش از اقدام انتظامی، با آرامش عجیبی، اقدام اقناعی می‌کرد..

امثال او در پلیس مردمی ما بسیارند..

@AkhbareFori