در هفته نیروی انتظامی مهمترین مطالبه شما از پلیس چیست؟! public poll مبارزه با سرقت و زورگیری – 13K 👍👍👍👍👍👍👍 74% مبارزه با مواد مخدر و قاچاق – 3K 👍 15% مقابله با بدحجابی – 1K 👍 9% کنترل جرایم و مبارزه با تخلفات رانندگی – 353 ▫️ 2% 👥 16937 people voted so…