♦️لشگری‌پور دست شبنم نعمت‌زاده را رو کرد متهم ردیف دوم پرونده اخلال ارزی: 🔹شبنم نعمت‌زاده می‌گفت که یک نعمت‌زاده است و من با این موضوع نمی‌توانستم کنار بیایم. 🔹اگر نعمت‌زاده با من مشکلی نداشت چرا مدارک را صحنه‌سازی کرد و بلیط و ویزای جعلی به من داد تا با…