♦️صدور کیفرخواست برای پرونده بزرگ ارتشاء در شهرداری کرمانشاه/۱۴ کارمند شهرداری از شغل خود معلق شدند

رئیس کل دادگستری کرمانشاه:

در این پرونده ۷۶ جلدی که منتهی به صدور کیفر خواست ۱۲۰ صفحه‌ای شده است، ۹۷ نفر از اعضای سابق شورای شهر و کارکنان شهرداری به عنوان مرتشی و افرادی به عنوان آپارتمان ساز به عنوان راشی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شده است.

@AkhbareFori