ستاری معاون علمی رئیس جمهور خطاب به نخبگان:

🔹ما با پول مالیات این مردم درس خواندیم. مردم پول دادند تا ما درس خواندیم، به این امید که قرار است مشکلاتشان را حل کنیم.

🔹قرار نیست به آنها خیانت کنیم و فراموششان کنیم. ما روی دوش آنها ایستاده ایم تا دنیا ما را دید.

@AkhbareFori