روی لباس ‎مارادونا اعجوبه آرژانتینی نوشته: نه به مواد مخدر و روی لباس ‎پلاتینی اسطوره فوتبال فرانسه نوشته: نه به فساد!

اما سالها بعد:

مارادونا غرق در ‎مواد مخدر و پلاتینی وقتی رئیس‌یوفا بود غرق در ‎فساد مالی شدند.

در زندگی شعار مهم نیست، به‌قول قدما:

دوصد گفته چون نیم کردار نیست

@AkhbareFori