♦️مدارس تهران تعطیل شد 🔹سخنگوی اموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد همه مدارس شهر تهران در همه مقاطع تحصیلی فردا و پس فردا تعطیل است. 🔹علت این تعطیلی آماده شدن مدارس است تا دانش آموزان در روزهای آتی با امنیت وارد مدارس شوند. 🔹اقداماتی چون ضدعفونی و مسائل مرتبط…