🔺 حمایت تمام قد ترک زبانان از حاج کاظم کبیر

پس از حمایت گسترده اهل سنت از کاندیدای خانم روستایی اهل سنت  اینبا

🔺 حمایت تمام قد ترک زبانان از حاج کاظم کبیر

پس از حمایت گسترده اهل سنت از کاندیدای خانم روستایی اهل سنت اینبار شاهد موج گسترده رای ها از سوی ترک زبانان در حمایت از حاج کاظم کبیر کاندیدای چهره مردمی سال 97 در برنامه فرمول یک هستیم

ادامه مطلب🏾🏾🏾🏾

https://bit.ly/2GSQJIb