♦️واردات بنزین در سال ۹۸ منتفی است

🔹بسترهای لازم برای تولید بیش از ۳۰ میلیون بنزین در کشور مهیاست

🔹در سال ۹۸ باتوجه به توان و ظرفیتی که از سوی کشورمان در زمینه تولید بنزین فراهم شده است مبنا بر این است که ما حتی یک لیتر بنزین هم به کشور وارد نکنیم

🔺متن گفت و گوی عبدالحمید خدری عضو کمیسیون انرژی مجلس با خبر فوری را در ادامه بخوانید🏻

www.khabarfoori.com/detail/880931