♦️اشتباهات نجفی از نگاه عباس عبدی؛ باید میان دلبستگی شخصی و پست سیاسی، یکی را انتخاب می‌کرد

🔹نجفی باید علت استعفا از شهرداری و همه آنچه رخ داده بود را خیلی شفاف بیان می‌کرد

🔹ایشان نه فقط در حق خودشان بلکه در حق دیگران نیز مرتکب خطا و جفا شده‌اند

دیدگاه عباس عبدی در مورد شهردار اسبق تهران را در لینک زیر بخوانید

www.khabarfoori.com/detail/1101142