بن سلمان، سفر شاهزاده‌های سعودی به خارج را بدون کسب مجوز منع کرد

🔹ولی‌عهد سعودی از بیم تشکیل هر گونه جنبش معارض توسط شاهزاده‌های مخالف، سفر شاهزاده‌‌های سعودی به خارج از عربستان را منوط به کسب مجوز از دربار سلطنتی و ارائه ضمانت‌هایی کرده است.

🔹طبق این قانون، هیچ شاهزاده‌ای بدون اجازه قبلی دیوان سلطنتی نمی‌تواند پول به خارج از کشور انتقال دهد.

@AkhbareFori