نماینده سازمان بهداشت جهانی:

در راه بازگشت از فرودگاه [برای تحویل پنجمین محموله کیتهای تشخیص کرونا]؛ من به اعضای اورژانس و تمامی ماموران بهداشت که فداکارانه در رویارویی مشترک ما با بیماری کرونا کار می‌کنند، درود می‌فرستم

#مدافعان_سلامت

@AkhbareFori