♦️جزئیات اولیه از شکار سرشبکه جنگ روانی ضدانقلاب توسط سپاه مسئول طراحی و اجرای عملیات اخیر در سازمان اطلاعات سپاه: 🔹مهمترین ویژگی این عملیات،معماری دقیق و چند لایه اطلاعاتی است که طی آن وبا استفاده از روشهای نرم اطلاعاتی، سوژه مورد نظر از مجموعه سپرهای حفاظتی…