♦️معرفی مسئول اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور در نامه زاکانی به رئیسی نامه‌ زاکانی خطاب به رئیس قوه قضائیه: 🔹حذف کارت سوخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخت. 🔹در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را…