به نظر شما واکنش ایران به پیشنهاد مذاکره ترامپ بهتر است چگونه باشد؟

public poll

ترامپ اول به برجام برگردد و خسارت به مردم را بپردازد بعد مذاکره کند – 35K

👍👍👍👍👍👍👍 77%

براساس تجربه برجام هرگز نباید با آمریکا مذاکره کرد – 10K

👍👍 23%

👥 45809 people voted so far.