♦️مراقب توطئه‌ دشمنان کشور باشیم

🔹همه دشمنان کشور اعم از آمریکا، اسرائیل، رژیم آل سعود، بازماندگان پهلوی و... با دستاویز قراردادن نوسانات بازار ارز، به دنبال ایجاد تجمعاتی در برخی نقاط شهرهای مختلف کشور هستند.

هوشیار باشیم

@AkhbareFori