♦️سفیر انگلیس در تهران دستگیر شد 🚨بازداشت سفیر انگلیس در تجمع امروز مقابل دانشگاه امیرکبیر 🔹سفیر انگلیس امروز در تجمع هنجارشکنانه مقابل دانشگاه امیر کبیر حضور داشت. 🔹این عنصر خارجی در حالی که مشغول تهیه عکس و فیلم از تجمع امروز بود توسط نهادهای امنیتی بازداشت…