♦️سازمان هدفمندی: در قانون، بودجه ای برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی پیش بینی نشده است

سازمان هدفمندی یارانه‌ها:

🔹درخواست بررسی مجدد و ثبت نام برای دریافت یارانه ای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است، صرفا در خصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین بوده است.

🔹در سال جاری هیچ قانون و بودجه ای جهت پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به افراد غیرمشمول و یارانه اولی وجود نداشته و پیش بینی نشده است.

@Akhbarefori