برای آن که بدانیم آیا شخصی نیاز به #لیفت صورت دارد یا خیر، باید موارد زیر را در نظر بگیریم:

وجود یک #چین عمیق از کناره #بینی تا کناره #دهان.

چین‌‌های عمیق در ناحیه گونه‌‌ها و شل شدن #پوست روی برجستگی‌های #گونه.

شل شدن پوست، چین‌ها و ستون‌های عمودی یا #چربی اضافی در ناحیه #گردن.

شل شدن پوست در اثر افزایش #سن

#پزشکی #زیبایی