#مطالعه کردن تاثیر بی‌نظری در شناخت محیط پیرامون دارد.

تک تک انسان‌های موفق تاریخ به طور مکرر و روزانه مطالعه می‌کردند.

شما را به #چالش مطالعه روزانه می‌کنم.

حداقلی روزی ۳۰ دقیقه مطالعه کنید تا سالیانه ۱۸۵ ساعت مطالعه کرده باشید!