آیا بذار صحیح است یا بزار؟

آیا بذار صحیح است یا بزار؟

پاسخ کوتاه: بذار.

پاسخ طولانی: متاسفانه خیلی‌ها به جای استفاده از حرف «ذ» در کلمه بذار از «ز» استفاده می‌کنند. بزار بگم، بزار برم، میزاری؟ و کلمات اینچنینی همگی #غلط هستند و به جای آن‌ها باید از شکل صحیح آن‌ها یعنی بذار بگم، بذار برم، می‌ذاری؟ و... استفاده کرد.

اما چرا؟ بذار خلاصه شده کلمه «بگذار» است. در حقیقت در صحبت‌های عامیانه به جای گذاشتن و مشتقات آن از بذار استفاده می‌شود. در نتیجه بذار، می‌ذاری و... همگی از ریشه کلمه «گذاشتن» هستند.

نوشتن کلمه «بذار» با حرف «ز» به طور کامل غلط است.

#فارسی

#زبان

#گذاشتن