پاسخ به پرسش فرهنگ چیست؟ تاریخ چیست؟ از نظر کتاب «انسان خردمند»

تنوع بی‌اندازه واقعیت‌های خیالی‌ای که #انسان خردمند خلق کرد، و تنوع الگوهای رفتاری حاصل از آنها، عناصر اصلی آن چیزی هستند که «#فرهنگ» می‌نامیم.

هنگامی که فرهنگ‌ها پدید آمدند هرگز از تغییر و تحول بازنایستادند، و این دگرگونی‌های توقف ناپذیر همان چیزی است که آن را «#تاریخ» می‌نامیم.