تفاوت ایالت و استان چیست؟

#استان در کشورهای غیر فدرال و #ایالت در کشورهای #فدرال جزو تقسیمات کشوری هستند.

قدرت استان به مراتب کمتر از قدرت ایالت است. استان زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود و وزیر کشور برای هر استان، استاندار که مسئول اجرای قوانین است را منتصب می‌کند. استاندار نیز برای تقسیمات داخلی استان (شهرستان) برای هر شهرستان فرماندار انتخاب می‌کند. در اصل تمام قدرت استان‌ها زیر نظر مستقیم #دولت بوده و قدرت خود را از دولت می‌گیرند. البته هر استان بنا به شرایط جغرافیایی، قومی، #فرهنگی اختیارات اندکی دارد.

اما در مقابل در ایالت دو #قانون وجود دارد. اول قانون #کشور است که هر ایالت باید از آن تبعیت کند (به آن قانون فدرال گفته می‌شود.) و دوم قانون خود آن ایالت است که می‌تواند با قوانین ایالت دیگری در همان کشور کاملاً متفاوت باشد. حدود اختیارات داده شده به ایالت مشابه اختیارات یک کشور مستقل اما اندکی کمتر است. می‌توان گفت ساختار #دولت در کشورهای فدرال بین دولت مرکزی و ایالت‌های موجود در کشور تقسیم شده است.