قوانین بازی سنگ - کاغذ - قیچی - مارمولک - اسپاک که نسخه پیشرفته‌تر بازی سنگ - کاغذ قیچی است.

این #بازی یکی از بازی‌های محبوب شخصیت شلدون کوپر در #سریال تئوری بیگ‌بنگ بوده است.

بازی به دقیقا به شکلی که در تصویر مشخص شده است انجام می‌شود.

Rock: سنگ

Paper: کاغذ

Scissors: قیچی

Lizard: مارمولک

Spock: اسپاک

قوانین بازی:

#سنگ همیشه بر قیچی و مارمولک پیروز است.

#کاغذ همیشه بر سنگ و اسپاک پیروز است.

#قیچی همیشه بر کاغذ و مارمولک پیروز است.

#مارمولک همیشه بر کاغذ و اسپاک پیروز است.

#اسپاک همیشه بر سنگ و قیچی پیروز است.

اسپاک نام شخصیت اصلی سریال پیشتازان فضا است.