رشد فرهنگ و زبان گیلکی هم‌زمان با رشد تکنولوژی

در دهه حاضر #تکنولوژی بزرگ‌ترین کمک را به حفظ و رشد زبان و فرهنگ #گیلکی کرده است.

متاسفانه رشد تکنولوژی و توسعه #نرم‌افزار مسئله‌ای هزینه‌بر است.

آیا شما به عنوان یک #گیلک حاضر به کمک مالی هستید؟