۱۱ سیا ما روز برنامه‌نویسان گیلک

۱۱ سیا ما روز برنامه‌نویسان گیلک

روز ۲۵۶ ام هر سال (معادل عدد ۱۰۰ در مبنای شانزده) مطابق با ۱۳ سپتامبر (۱۲ سپتامبر در سال‌های کبیسه) به عنوان روز برنامه‌نویسان نام گرفته‌است.

در تقویم شمسی، ۲۵۶ امین روز سال شمسی مصادف با دهم آذر را می‌توان به‌عنوان روز برنامه‌نویس نامید. این تاریخ غیر رسمی بوده و در تقویم رسمی ایران ثبت نشده‌است. اما برای ثبت رسمی آن کمپین جمع‌آوری امضاء راه افتاده است.

در تقویم دیلمی، ۲۵۶ امین روز سال دیلمی مصادف با ۱۱ سیاه ما (۱۰ سیا ما در سال‌های کبیسه) را می‌توان به عنوان روز برنامه‌نویس نامید. همانند روز برنامه‌نویس تقویم شمسی، این روز هم یک روز غیر رسمی است و در حال حاضر در هیچ تقویمی ثبت نشده است.

این روز بهانه‌ای است برای جشن گرفت و تبریک گفتن به برنامه‌نویسان #گیلان و #مازندران.

۱۱ سیا ما دیلمی برابر با ۳۱ فروردین شمسی و ۲۰ آوریل میلادی است.