آقای مسئول محترم... 😂

یعنی کل محتوا و نامه‌اش یک طرف، این مدل نامه‌نگاری مضحک یک طرف دیگه! 😆😐

حالا اینکه اصلا راه نداشته که مسئول محترم خانم باشه اون دیگه جای خود داره!

آقای مسئول محترم... 😂

یعنی کل محتوا و نامه‌اش یک طرف، این مدل نامه‌نگاری مضحک یک طرف دیگه! 😆😐

حالا اینکه اصلا راه نداشته که مسئول محترم خانم باشه اون دیگه جای خود داره!