دانشی بزرگتر از عشق وجود ندارد، و آنانی که فاقد عشقند بی‌سوادان واقعی‌اند. زیرا قلب است کـه در زندگی واقعیـت دارد، نه ذهـن! 
سعادت و روشنایی از دل می‌جوشد، نه از ذهن...

♥️♥️ Asheghaneh

دانشی بزرگتر از عشق وجود ندارد، و آنانی که فاقد عشقند بی‌سوادان واقعی‌اند. زیرا قلب است کـه در زندگی واقعیـت دارد، نه ذهـن!

سعادت و روشنایی از دل می‌جوشد، نه از ذهن...

♥♥@Asheghaneh